NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
51 Nghiên cứu hành động: cách tiếp cận trong nghiên cứu hành vi thông tin của người dùng tin
52 Áp dụng công cụ quản lý chất lượng toàn diện trong hoạt động thư viện - thông tin ở Việt Nam
53 Lợi thế tiếp cận thông tin qua thư viện số với tiếp cận thông tin qua kênh xuất bản, phát hành
54 Xây dựng mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam
55 Phát triển các loại hình sản phẩm và dịch vụ thư viện - thông tin trong các trường đại học hướng tới mô hình đại học nghiên cứu
56 LRC 2.0 - mô hình ứng dụng web 2.0 cho thư viện học thuật
57 Khái niệm kiến thức thông tin được hiểu như thế nào?
58 Công cụ và những hướng dẫn cần thiết đảm bảo sự chuẩn hoá cho công tác biên mục chủ đề
59 Tổ chức và hoạt động của hệ thống thư viện quận, huyện ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp
60 Một số ý kiến về văn bản quy phạm pháp luật về thư viện và hoạt động quản lý nhà nước về thư viện ở Việt Nam
61 Phân tích các khoảng cách trong đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện theo mô hình SERVQUAL
62 Phát huy vai trò liên chi hội trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học
63 Tăng cường hoạt động nghiên cứu người dùng tin và nhu cầu tin trong thư viện trường đại học phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ
64 Học tập phục vụ cộng đồng: yêu cầu đổi mới giảng dạy chuyên ngành thư viện - thông tin
65 Marketing trực tuyến và ứng dụng của marketing trực tuyến trong hoạt động thư viện - thông tin
66 Hợp tác chia sẻ học liệu giải pháp tăng cường nguồn lực thông tin cho thư viện đại học Việt Nam
67 Chuyên gia truyền thông tại các thư viện trường học
68 Thông thạo thông tin
69 Quan hệ liên kết trong biên mục xuất bản phẩm nhiều kỳ theo MARC 21
70 Hiện đại hoá hoạt động thông tin - thư viện các trường đại học trong thời đại công nghệ góp phần đổi mới chất lượng giáo dục đại học Việt Nam
71 Nguồn tài liệu trực tuyến: quá trình và xu hướng phát triển trong các thư viện trên thế giới
72 Áp dụng một số lý thuyết quản lý hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong các thư viện Việt Nam hiện nay
73 Thư viện với sự phát triển bền vững xã hội học tập ở Việt Nam
74 Làm gì để tăng cường phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng Việt Nam?
75 Quảng bá qua email trong hoạt động thư viện
 
Page 3 of 12